مجموعه آسیب‌پذیری‌ها با سطح خطر بالا و بحرانی در‌ Apache

شناسایی مجموعه آسیب‌پذیری‌ها با سطح خطر بالا و بحرانی در‌ Apache شامل Apache Fineract نسخه قبل از 1.8.5 امکان ارتقا سطح دسترسی بدون نیاز به مجوز و تزریق SQL از طریق پارامتر sqlSearch که منجر به دستکاری کوئری‌های پایگاه‌داده می‌شود، را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-23537 8.4 نامشخص https://lists.apache.org/thread/fq1ns4nprw2vqpkwwj9sw45jkwxmt9f1  
CVE-2024-23538 9.9 نامشخص https://lists.apache.org/thread/by32w2dylzgbqm5940x3wj7519wolqxs  
CVE-2024-23539 8.3 نامشخص https://lists.apache.org/thread/g8sv1gnjv716lx2h89jbvjdgtrrjmy7h  

 

 

administrator

نظر دهید