مجموعه آسیب‌پذیری‌ها با سطح خطر بالا در Tenda

شناسایی مجموعه آسیب‌پذیری‌ها با سطح خطر بالا در Tenda شامل Tenda F1203 نسخه 2.0.1.6، Tenda FH1202 نسخه (408) 1.2.0.14 و Tenda FH1205 نسخه (775) 2.0.0.7 امکان سرریز بافر مبتنی بر پشته را برای مهاجم از راه دور فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-2976 8.8 نامشخص https://github.com/abcdefg-png/IoT-vulnerable/blob/main/Tenda/F/F1203/R7WebsSecurityHandler.md  
CVE-2024-2977 8.8 نامشخص https://github.com/abcdefg-png/IoT-vulnerable/blob/main/Tenda/F/F1203/formQuickIndex.md  
CVE-2024-2978 8.8 نامشخص https://github.com/abcdefg-png/IoT-vulnerable/blob/main/Tenda/F/F1203/formSetCfm.md  
CVE-2024-2979 8.8 نامشخص https://github.com/abcdefg-png/IoT-vulnerable/blob/main/Tenda/F/F1203/setSchedWifi_end.md  
CVE-2024-2980 8.8 نامشخص https://github.com/abcdefg-png/IoT-vulnerable/blob/main/Tenda/FH/FH1202/formexeCommand.md  
CVE-2024-2981 8.8 نامشخص https://github.com/abcdefg-png/IoT-vulnerable/blob/main/Tenda/FH/FH1202/form_fast_setting_wifi_set.md  
CVE-2024-2983 8.8 نامشخص https://github.com/abcdefg-png/IoT-vulnerable/blob/main/Tenda/FH/FH1202/formSetClientState.md  
CVE-2024-2984 8.8 نامشخص https://github.com/abcdefg-png/IoT-vulnerable/blob/main/Tenda/FH/FH1202/formSetCfm.md  
CVE-2024-2985 8.8 نامشخص https://github.com/abcdefg-png/IoT-vulnerable/blob/main/Tenda/FH/FH1202/formQuickIndex.md  
CVE-2024-2986 8.8 نامشخص https://github.com/abcdefg-png/IoT-vulnerable/blob/main/Tenda/FH/FH1202/SetSpeedWan.md  
CVE-2024-2987 8.8 نامشخص https://github.com/abcdefg-png/IoT-vulnerable/blob/main/Tenda/FH/FH1202/GetParentControlInfo.md  
CVE-2024-2988 8.8 نامشخص https://github.com/abcdefg-png/IoT-vulnerable/blob/main/Tenda/FH/FH1203/fromSetRouteStatic.md  
CVE-2024-2989 8.8 نامشخص https://github.com/abcdefg-png/IoT-vulnerable/blob/main/Tenda/FH/FH1203/fromNatStaticSetting.md  
CVE-2024-2990 8.8 نامشخص https://github.com/abcdefg-png/IoT-vulnerable/blob/main/Tenda/FH/FH1203/formexeCommand.md  
CVE-2024-2992 8.8 نامشخص https://github.com/abcdefg-png/IoT-vulnerable/blob/main/Tenda/FH/FH1203/formSetCfm.md  
CVE-2024-2993 8.8 نامشخص https://github.com/abcdefg-png/IoT-vulnerable/blob/main/Tenda/FH/FH1203/formQuickIndex.md  
CVE-2024-2994 8.8 نامشخص https://github.com/abcdefg-png/IoT-vulnerable/blob/main/Tenda/FH/FH1203/GetParentControlInfo.md  
CVE-2024-3006 8.8 نامشخص https://github.com/abcdefg-png/IoT-vulnerable/blob/main/Tenda/FH/FH1205/fromRouteStatic.md  
CVE-2024-3007 8.8 نامشخص https://github.com/abcdefg-png/IoT-vulnerable/blob/main/Tenda/FH/FH1205/fromNatStaticSetting.md  
CVE-2024-3008 8.8 نامشخص https://github.com/abcdefg-png/IoT-vulnerable/blob/main/Tenda/FH/FH1205/formexeCommand.md  
CVE-2024-3010 8.8 نامشخص https://github.com/abcdefg-png/IoT-vulnerable/blob/main/Tenda/FH/FH1205/formSetCfm.md  
CVE-2024-3011 8.8 نامشخص https://github.com/abcdefg-png/IoT-vulnerable/blob/main/Tenda/FH/FH1205/formQuickIndex.md  
CVE-2024-3012 8.8 نامشخص https://github.com/abcdefg-png/IoT-vulnerable/blob/main/Tenda/FH/FH1205/GetParentControlInfo.md  

 

 

administrator

نظر دهید