مجموعه آسیب‌پذیری‌ها با سطح خطر بالا و بحرانی‌ در Google

شناسایی مجموعه آسیب‌پذیری‌ها با سطح خطر بالا و بحرانی‌ در Google شامل Google Chrome نسخه قبل از 123.0.6312.86 امکان Type Confusion در WebAssembly و Use after free در WebCodecs، در Dawn  و در ANGLE  را برای مهاجم از راه دور فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-2887 7.8 نامشخص https://chromereleases.googleblog.com/2024/03/stable-channel-update-for-desktop_26.html  
CVE-2024-2886 7.8 نامشخص https://chromereleases.googleblog.com/2024/03/stable-channel-update-for-desktop_26.html  
CVE-2024-2885 9.1 نامشخص https://chromereleases.googleblog.com/2024/03/stable-channel-update-for-desktop_26.html  
CVE-2024-2883 9.1 نامشخص https://chromereleases.googleblog.com/2024/03/stable-channel-update-for-desktop_26.html  

 

 

administrator

نظر دهید