مجموعه آسیب‌پذیری‌ها با سطح خطر بالا و بحرانی‌ در Apache

شناسایی مجموعه آسیب‌پذیری‌ها با سطح خطر بالا و بحرانی‌ در Apache شامل Apache ZooKeeper نسخه‌های 3.9.0 تا 3.9.1، 3.8.0 تا 3.8.3 و 3.6.0 تا 3.7.2 و Apache CXF نسخه‌های قبل از 4.0.4، 3.6.3 و 3.5.8 امکان افشای اطلاعات در مدیریت مداوم ناظران (persistent watcher handling) وSSRF  با استفاده از Aegis DataBinding  را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-23944 9.1 نامشخص https://lists.apache.org/thread/96s5nqssj03rznz9hv58txdb2k1lr79k  
CVE-2024-28752 8.8 نامشخص https://cxf.apache.org/security-advisories.data/CVE-2024-28752.txt  

 

 

administrator

نظر دهید