مجموعه آسیب‌پذیری‌ها با سطح خطر بالا‌ در SAP

شناسایی مجموعه آسیب‌پذیری‌ها با سطح خطر بالا‌ در SAP  شامل Microsoft Edge browser extension (SAP GUI connector for Microsoft Edge) نسخه 1.0، SAP Application Interface Framework File Adapter نسخه 702 و LT Replication Server نسخه‌های S4CORE 103, S4CORE 104, S4CORE 105, S4CORE 106, S4CORE 107 و  S4CORE 108 امکان افشای اطلاعات حساس، اجرای کد و تزریق فرمان سیستم‌عامل، بررسی نامناسب مجوز و عدم اعتبارسنجی صحیح را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-22125 7.4 7.5 https://www.sap.com/documents/2022/02/fa865ea4-167e-0010-bca6-c68f7e60039b.html  
CVE-2024-21737 8.4 9.1 https://www.sap.com/documents/2022/02/fa865ea4-167e-0010-bca6-c68f7e60039b.html  
CVE-2024-21735 7.3 7.2 https://www.sap.com/documents/2022/02/fa865ea4-167e-0010-bca6-c68f7e60039b.html  

 

 

administrator

نظر دهید