مجموعه آسیب‌پذیری‌ها با سطح خطر بالا‌ در Apache

شناسایی مجموعه آسیب‌پذیری‌ها با سطح خطر بالا‌ در Apache شامل Apache Doris نسخه قبل از 1.2.8، Apache Pulsar Proxy نسخه‌های 2.6.0، 2.10.5، 2.11.0، 2.11.2، نسخه‌های 3.0.0 تا 3.0.1 و نسخه 3.1.0 و Pulsar Function Worker نسخه ‌های 2.4.0 تا 2.10.5، نسخه‌های 2.11.0 تا 2.11.3، نسخه‌های 3.0.0 تا 3.0.2، نسخه‌های 3.1.0 تا 3.1.2 و نسخه 3.2.0 امکان حملات زمان‌بندی (Timing Attack)، احراز هویت نامناسب برای Pulsar Proxy Statistics Endpoint و اتصال به نقاط پایانی proxy-stats بدون احراز هویت که منجر به افشای اطلاعات حساس مانند IP مشتری (client) متصل، دستکاری غیرمجاز سطح لاگ‌ها و انکار سرویس می‌شود، اعتبار سنجی ورودی نامناسب در Pulsar Function Worker که منجر به اجرای کد از راه دور می‌شود، استخراج بایگانی (Archive Extraction) درPulsar Functions Worker که منجر به تغییر غیرمجاز فایل‌ها و دسترسی غیرمجاز به فایل‌ها و HTTP/HTTPS Proxying می‌شود، را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2023-41313 7.3 https://lists.apache.org/thread/jqczy3vxzs6q6rz9o0626j5nks9fnv95  
CVE-2022-34321 8.2 https://lists.apache.org/thread/ods5tq2hpl390hvjnvxv0bcg4rfpgjj8  
CVE-2024-27135 8.5 https://lists.apache.org/thread/dh8nj2vmb2br6thjltq74lk9jxkz62wn  
CVE-2024-27317 8.4 https://lists.apache.org/thread/ct9xmvlf7lompc1pxvlsb60qstfsm9po  
CVE-2024-27894 8.5 https://lists.apache.org/thread/45cqhgqg8d19ongjw18ypcss8vwh206p  

 

 

administrator

نظر دهید