مجموعه آسیب‌پذیری‌ها با سطح خطر بالا‌‌ در PostgreSQL

شناسایی مجموعه آسیب‌پذیری‌ها با سطح خطر بالا‌‌ در PostgreSQL شامل PostgreSQL Anonymizer  نسخه 1.2 امکان تزریق SQL (و ارتقا سطح دسترسی به superuser برای کاربران دارای جدول (table) تا زمانی که ماسک پویا (dynamic masking ) فعال است) و ارتقا سطح دسترسی کاربر دارای جدول به superuser (با استفاده از تعریف masking function برای یک ستون و قرار دادن کدهای مخرب در آن تابع) را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-2338 8.0 نامشخص https://gitlab.com/dalibo/postgresql_anonymizer/-/commit/f55daadba3fa8226029687964aa8889d01a79778  
CVE-2024-2339 8.0 نامشخص https://gitlab.com/dalibo/postgresql_anonymizer/-/commit/e517b38e62e50871b04011598e73a7308bdae9d9  

 

administrator

نظر دهید