مجموعه آسیب‌پذیری‌ها با سطح خطر بالا‌ در  Debian

شناسایی مجموعه آسیب‌پذیری‌ها با سطح خطر بالا‌ در  Debian شامل snap-confine’s must_mkdir_and_open_with_perms() وLinux kernel امکان شرایط مسابقه و عدم رصد درست اطلاعات bounds برای ثبات‌های 32 بیتی هنگام انجام عملیات div و mod در پیاده‌سازی eBPF  در هسته لینوکس که منجر به اجرای کد دلخواه می‌شود،  را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2022-3328 7.0 https://ubuntu.com/security/notices/USN-5753-1 7.8
CVE-2021-3600 7.8 https://ubuntu.com/security/notices/USN-5003-1 7.8

 

 

administrator

نظر دهید