مجموعه آسیب‌پذیری‌ها با سطح خطر بالا‌‌‌‌ در Mozilla

شناسایی مجموعه آسیب‌پذیری‌ها با سطح خطر بالا‌‌‌‌ در Mozilla شامل Firefox نسخه 122 و نسخه قبل از 123، Firefox ESR نسخه 115.7 و نسخه قبل از 115.8 وThunderbird  نسخه 115.7 و نسخه قبل از 115.8 امکان خواندن حافظه خارج از محدوده در کانال‌های شبکه، جعل یک گفتگوی هشدار کنترل‌شده توسط مهاجم (attacker-controlled alert dialog) در وب‌سایت دیگری از طریق یک سری تماس‌ها و تغییر مسیرهای API و خراب بودن حافظه که منجر به اجرای کد دلخواه می‌شود، را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-1546 7.6 نامشخص https://www.mozilla.org/security/advisories/mfsa2024-05  
CVE-2024-1547 7.6 نامشخص https://www.mozilla.org/security/advisories/mfsa2024-05  
CVE-2024-1553 7.6 نامشخص https://www.mozilla.org/security/advisories/mfsa2024-05  
CVE-2024-1557 7.6 نامشخص https://www.mozilla.org/security/advisories/mfsa2024-05  

 

 

administrator

نظر دهید