مجموعه آسیب‌پذیری‌ها با سطح خطر بالا‌‌‌‌ در Python

شناسایی مجموعه آسیب‌پذیری‌ها با سطح خطر بالا‌‌‌‌ در Python شامل Pyhtml2pdf  نسخه 0.0.6 و CBOR2 decoder (رمزگذاری و رمزگشایی برای فرمت serialization (سریال‌سازی) Concise Binary Object Representation (CBOR) (RFC 8949) ) امکان خواندن فایل محلی از طریق XSS و سرریز بافر را برای مهاجم از راه دور فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-1647 7.5 نامشخص https://fluidattacks.com/advisories/oliver  
CVE-2024-26134 7.5 نامشخص https://github.com/agronholm/cbor2/security/advisories/GHSA-375g-39jq-vq7m  

 

 

administrator

نظر دهید