مجموعه آسیب‌پذیری‌ها با سطح خطر بالا‌‌‌‌ در Node.js

شناسایی مجموعه آسیب‌پذیری‌ها با سطح خطر بالا‌‌‌‌ در Node.js شامل سرورهای Node.js HTTP و Node.js نسخه 20 و 21 امکان انکار سرویس، پیمایش مسیر و دور زدن مدل مجوز filesystem، ارتقا سطح دسترسی و اجرای کد (در لینوکس) را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-22019 7.5 نامشخص https://hackerone.com/reports/2233486  
CVE-2024-21896 7.9 نامشخص https://hackerone.com/reports/2218653  
CVE-2024-21892 7.5 نامشخص https://hackerone.com/reports/2237545  
CVE-2024-21891 7.9 نامشخص https://hackerone.com/reports/2259914  

 

 

administrator

نظر دهید