مجموعه آسیب‌پذیری‌ها با سطح خطر بالا در F5

شناسایی مجموعه آسیب‌پذیری‌ها با سطح خطر بالا در F5 شامل دستگاه BIG-IP AFM، موتور BIG-IP AFM IPS، پیکربندی خط‌مشی‌های امنیتی بر روی سرور مجازی در BIG-IP ASM/Advanced WAF، BIG-IP Next CNF، BIG-IP Next SPK، BIG-IP Next Central Manager و BIG-IP Next (all modules) امکان مصرف شدن زمان زیادی جهت تطبیق ترافیک با امضاها برای الگوهای ترافیکی نامشخص که منجر به راه‌اندازی مجدد TMM و ایجاد اختلال در ترافیک می‌شود، انکار سرویس و افزایش استفاده از منابع حافظه و CPU ، خاتمه فرآیند مدیریت ترافیک میکروکرنل (TMM)، تزریق فرمان در نقاط پایانی نامشخص iControl REST  در سیستم‌های multi-bladed که منجر به عبور از یک مرز امنیتی می‌شود، عدم همگامی با دستگاه همتا هنگامی که BIG-IP دارای دسترس‌پذیری بالا (HA) است و یک توکن iControl REST API به‌روز می‌شود، خاتمه فرآیند BD، خاتمه یافتن فرآیند مدیریت ترافیک میکروکرنل (Traffic Management Microkernel (TMM)) هنگامی که DoS profile یا  DoS با بردار حمله NXDOMAIN و شناسایی عامل بد پیکربندی شود، هنگامی که یک خط‌مشی امنیتی پیشرفته WAF/ASM و یک Websockets profile بر روی یک سرور مجازی پیکربندی می‌شوند، زمانی‌که profile طبقه‌بندی  PEM BIG-IP بر روی یک سرور مجازی UDP پیکربندی شده است، وقتی HTTP/2 روی سیستم‌های BIG-IP یا BIG-IP Next SPK  پیکربندی می‌شود، درخواست‌های فاش نشده، هنگامی که یک سرور مجازی با VLAN group فعال می‌شود و SNAT listener پیکربندی می‌شود، هنگامی که profile تأیید اعتبار SSL Client Certificate LDAP یا Certificate Revocation List Distribution Point (CRLDP) بر روی یک سرور مجازی پیکربندی می‌شود، خاتمه فرآیندهای NGINX worker وقتی NGINX Plus یا NGINX OSS برای استفاده از ماژول HTTP/3 QUIC پیکربندی شده‌اند، عدم ارجاع اشاره‌گر NULL، سرریز بافر مبتنی بر پشته و Use After Free را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-21763 7.5 نامشخص https://my.f5.com/manage/s/article/K000137521  
CVE-2024-21771 7.5 نامشخص https://my.f5.com/manage/s/article/K000137595  
CVE-2024-21789 7.5 نامشخص https://my.f5.com/manage/s/article/K000137270  
CVE-2024-21849 7.5 نامشخص https://my.f5.com/manage/s/article/K000135873  
CVE-2024-22093 8.7 نامشخص https://my.f5.com/manage/s/article/K000137522  
CVE-2024-22389 7.2 نامشخص https://my.f5.com/manage/s/article/K32544615  
CVE-2024-23308 7.5 نامشخص https://my.f5.com/manage/s/article/K000137416  
CVE-2024-23314 7.5 نامشخص https://my.f5.com/manage/s/article/K000137675  
CVE-2024-23805 7.5 نامشخص https://my.f5.com/manage/s/article/K000137334  
CVE-2024-23979 7.5 نامشخص https://my.f5.com/manage/s/article/K000134516  
CVE-2024-23982 7.5 نامشخص https://my.f5.com/manage/s/article/K000135946  
CVE-2024-24775 7.5 نامشخص https://my.f5.com/manage/s/article/K000137333  
CVE-2024-24989 7.5 نامشخص https://my.f5.com/manage/s/article/K000138444  
CVE-2024-24990 7.5 نامشخص https://my.f5.com/manage/s/article/K000138445  

 

 

administrator

نظر دهید