مجموعه آسیب‌پذیری‌ها با سطح خطر بالا‌‌ در Schneider

شناسایی مجموعه آسیب‌پذیری‌ها با سطح خطر بالا‌‌ در Schneider شامل Modicon M340 CPU(part numbers BMXP34*) نسخه‌های قبل از sv3.60، Modicon M580 CPU (part numbers BMEP* and BMEH*, excluding M580 CPU Safety) نسخه‌های قبل از sv4.20، EcoStruxure™ Control Expert نسخه‌های قبل از 16.0، EcoStruxure™ Process Expert نسخه‌های قبل از 2023، Harmony Control Relay RMNF22TB30 و Harmony Timer Relay RENF22R2MMW همه نسخه‌ها به‌دلیل محافظت نامناسب از اعتبارنامه‌ها، اجرای نادرست یکپارچگی پیام در حین انتقال در یک کانال ارتباطی، استفاده از اعتبارنامه‌های Hard-coded و احرازهویت نامناسب امکان دسترسی غیرمجاز به فایل پروژه (project file) در EcoStruxure Control Expert، انکار سرویس و از بین رفتن محرمانگی ، یکپارچگی کنترل‌کننده‌ها در هنگام انجام حمله  MITM (مردمیانی)، دسترسی غیرمجاز به فایل پروژه محافظت‌شده (project file protected) با رمز عبور برنامه در هنگام باز کردن فایل درEcoStruxure Control Expert  و دستکاری غیرمجاز پیکربندی دستگاه در ارتباط  NFCرا برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2023-27975 7.1 نامشخص https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SEVD-2024-044-01&p_enDocType=Security+and+Safety+Notice&p_File_Name=SEVD-2024-044-01.pdf  
CVE-2023-6408 8.1 نامشخص https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SEVD-2024-044-01&p_enDocType=Security+and+Safety+Notice&p_File_Name=SEVD-2024-044-01.pdf  
CVE-2023-6409 7.7 نامشخص https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SEVD-2024-044-01&p_enDocType=Security+and+Safety+Notice&p_File_Name=SEVD-2024-044-01.pdf  
CVE-2024-0568 8.8 نامشخص https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SEVD-2024-044-02&p_enDocType=Security+and+Safety+Notice&p_File_Name=SEVD-2024-044-02.pdf  

 

 

administrator

نظر دهید