مجموعه آسیب‌پذیری‌ها با سطح خطر بالا و بحرانی‌‌‌‌ در Microsoft

شناسایی مجموعه آسیب‌پذیری‌ها با سطح خطر بالا و بحرانی‌‌‌‌ در Microsoft شامل Microsoft Office، Azure DevOps Server، Microsoft WDAC OLE DB provider for SQL Server، Windows SmartScreen، Microsoft ActiveX Data Objects، Internet Connection Sharing (ICS)، Microsoft ODBC Driver، Win32k، Windows Kernel، Windows DNS Client، Azure Connected Machine Agent، Dynamics 365 Sales، Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement،Microsoft Defender for Endpoint Protection، Windows OLE، Microsoft Azure Site Recovery، Microsoft Message Queuing (MSMQ)، Windows Pragmatic General Multicast (PGM)، Microsoft Message Queuing (MSMQ)، Microsoft WDAC ODBC Driver، Microsoft Azure Kubernetes Service Confidential Container، Microsoft Outlook، پلاگین Microsoft Entra Jira Single-Sign-On، Microsoft Dynamics 365 (on-premises)، Dynamics 365 Field Service، .NET، Microsoft Office OneNote، Microsoft Dynamics Business Central/NAV، Microsoft Word، Windows DNS، Internet Shortcut Files، Microsoft Exchange Server و Windows Printing Service امکان اجرای کد از راه دور، دور زدن ویژگی‌ امنیتی (Security Feature Bypass)، انکار سرویس، ارتقا سطح دسترسی، جعل کردن (Spoofing)، XSS و افشای اطلاعات را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-20673 7.8 نامشخص https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2024-20673  
CVE-2024-20667 7.5 نامشخص https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2024-20667  
CVE-2024-21352 8.8 نامشخص https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2024-21352  
CVE-2024-21351 7.6 نامشخص https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2024-21351  
CVE-2024-21350 8.8 نامشخص https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2024-21350  
CVE-2024-21349 8.8 نامشخص https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2024-21349  
CVE-2024-21348 7.5 نامشخص https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2024-21348  
CVE-2024-21347 7.5 نامشخص https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2024-21347  
CVE-2024-21346 7.8 نامشخص https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2024-21346  
CVE-2024-21345 8.8 نامشخص https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2024-21345  
CVE-2024-21342 7.5 نامشخص https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2024-21342  
CVE-2024-21338 7.8 نامشخص https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2024-21338  
CVE-2024-21329 7.3 نامشخص https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2024-21329  
CVE-2024-21328 7.6 نامشخص https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2024-21328  
CVE-2024-21327 7.6 نامشخص https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2024-21327  
CVE-2024-21315 7.8 نامشخص https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2024-21315  
CVE-2024-21372 8.8 نامشخص https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2024-21372  
CVE-2024-21371 7.0 نامشخص https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2024-21371  
CVE-2024-21370 8.8 نامشخص https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2024-21370  
CVE-2024-21369 8.8 نامشخص https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2024-21369  
CVE-2024-21368 8.8 نامشخص https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2024-21368  
CVE-2024-21367 8.8 نامشخص https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2024-21367  
CVE-2024-21366 8.8 نامشخص https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2024-21366  
CVE-2024-21365 8.8 نامشخص https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2024-21365  
CVE-2024-21364 9.3 نامشخص https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2024-21364  
CVE-2024-21363 7.8 نامشخص https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2024-21363  
CVE-2024-21361 8.8 نامشخص https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2024-21361  
CVE-2024-21360 8.8 نامشخص https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2024-21360  
CVE-2024-21359 8.8 نامشخص https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2024-21359  
CVE-2024-21358 8.8 نامشخص https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2024-21358  
CVE-2024-21357 7.5 نامشخص https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2024-21357  
CVE-2024-21355 7.0 نامشخص https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2024-21355  
CVE-2024-21354 7.8 نامشخص https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2024-21354  
CVE-2024-21353 8.8 نامشخص https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2024-21353  
CVE-2024-21403 9.0 نامشخص https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2024-21403  
CVE-2024-21402 7.1 نامشخص https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2024-21402  
CVE-2024-21401 9.8 نامشخص https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2024-21401  
CVE-2024-21396 7.6 نامشخص https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2024-21396  
CVE-2024-21395 8.2 نامشخص https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2024-21395  
CVE-2024-21394 7.6 نامشخص https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2024-21394  
CVE-2024-21393 7.6 نامشخص https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2024-21393  
CVE-2024-21391 8.8 نامشخص https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2024-21391  
CVE-2024-21389 7.6 نامشخص https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2024-21389  
CVE-2024-21386 7.5 نامشخص https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2024-21386  
CVE-2024-21384 7.8 نامشخص https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2024-21384  
CVE-2024-21380 8.0 نامشخص https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2024-21380  
CVE-2024-21379 7.8 نامشخص https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2024-21379  
CVE-2024-21378 8.0 نامشخص https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2024-21378  
CVE-2024-21377 7.1 نامشخص https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2024-21377  
CVE-2024-21376 9.0 نامشخص https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2024-21376  
CVE-2024-21375 8.8 نامشخص https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2024-21375  
CVE-2024-21420 8.8 نامشخص https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2024-21420  
CVE-2024-21413 9.8 نامشخص https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2024-21413  
CVE-2024-21412 8.1 نامشخص https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2024-21412  
CVE-2024-21410 9.8 نامشخص https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2024-21410  
CVE-2024-21406 7.5 نامشخص https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2024-21406  
CVE-2024-21405 7.0 نامشخص https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2024-21405  
CVE-2024-21404 7.5 نامشخص https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2024-21404  

 

 

administrator

نظر دهید