مجموعه آسیب‌پذیری‌ها با سطح خطر بالا‌‌‌‌ در ISC

شناسایی مجموعه آسیب‌پذیری‌ها با سطح خطر بالا‌‌‌‌ در ISC شامل BIND 9 نسخه‌های 9.16.0 تا 9.16.45، 9.16.8-S1 تا 9.16.45-S1، 9.16.12  تا 9.16.45، 9.18.0 تا 9.18.21، 9.19.0 تا 9.19.19، 9.16.12-S1 تا 9.16.45-S1، 9.18.11-S1 تا  9.18.21-S1،9.12.0  تا 9.16.45، 9.18.0 تا 9.18.21،9.19.0  تا 9.19.19، 9.0.0 تا 9.16.45 و 9.9.3-S1 تا 9.11.37-S1 امکان ایجاد یک وضعیت خارج از حافظه توسط الگوهای پرس‌وجو بازگشتی خاص، از کار افتادن named به‌همراه شکست ادعا در طول وضوح بازگشتی (recursive resolution) به‌دلیل تعامل بد بین DNS64 و serve-stale  و فعال بودن هر دوی این ویژگی‌ها، پرس‌و‌جو در مناطق (zones) معکوس RFC 1918 که منجر به خروج زودهنگام named با شکست ادعا (assertion failure) می‌شود زمانی‌که nxdomain-redirect فعال باشد و بارگذاری بیش از حد CPU  به‌دلیل تجزیه و پارس شدن پیام‌های DNS بزرگ را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2023-6516 7.5 نامشخص https://kb.isc.org/docs/cve-2023-6516  
CVE-2023-5679 7.5 نامشخص https://kb.isc.org/docs/cve-2023-5679  
CVE-2023-5517 7.5 نامشخص https://kb.isc.org/docs/cve-2023-5517  
CVE-2023-4408 7.5 نامشخص https://kb.isc.org/docs/cve-2023-4408  

 

 

administrator

نظر دهید