مجموعه آسیب‌پذیری‌ها با سطح خطر بالا و بحرانی‌ در GitLab

شناسایی مجموعه آسیب‌پذیری‌ها با سطح خطر بالا و بحرانی‌ در GitLab  شامل GitLab CE/EE نسخه‌های16.1  قبل از 16.1.6، نسخه‌های 16.2 قبل از 16.2.9، نسخه‌های 16.3 قبل از 16.3.7، نسخه‌های 16.4 قبل از 16.4.5، نسخه‌های 16.5 قبل از 16.5.6، نسخه‌های 16.5 قبل از 16.5.6، نسخه‌های 8.13 قبل از 16.5.6، نسخه‌های 16.6 قبل از 16.6.4 و نسخه‌های 16.7 قبل از 16.7.2 و GitLab EE نسخه‌های 15.3 قبل از 16.5.6، نسخه‌های 16.6 تا قبل از 16.6.4 و نسخه‌های 16.7 قبل از 16.7.2 به‌دلیل کنترل دسترسی نامناسب و عدم بررسی صحیح مجوز امکان هدایت ایمیل‌های بازنشانی رمز عبور حساب‌کاربری به یک آدرس ایمیل جعلی (تایید نشده)، سواستقاده از ادغام‌هایintegrations))  Slack/Mattermost با اجرای دستورات slash به‌عنوان کاربر دیگر و دور زدن کد تاییدCODEOWNERS  با افزودن تغییرات در درخواست ادغام (merge) تأیید شده قبلی، را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2023-7028 10.0 نامشخص https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2023-7028  
CVE-2023-5356 9.6 نامشخص https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2023-5356  
CVE-2023-4812 7.6 نامشخص https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2023-4812  

 

 

administrator

نظر دهید