مجموعه آسیب‌پذیری‌ها با سطح خطر بالا‌‌‌‌ در Linux

شناسایی مجموعه آسیب‌پذیری‌ها با سطح خطر بالا‌‌‌‌ در Linux شاملEngrampa  (یک مدیر آرشیو برای محیط  MATEدر لینوکس) و ابزار CPIO امکان پیمایش مسیر از طریق آرشیوهای cpio دستکاری شده در بایگانی‌های Engrampa و دسترسی به symlinks در خارج از دایرکتوری در طول فرایند استخراج از طریق archive که منجر به اجرای کد از راه دور می‌شود، را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2023-52138 8.2 نامشخص https://github.com/mate-desktop/engrampa/security/advisories/GHSA-c98h-v39w-3r7v  
CVE-2023-7216 8.8 نامشخص https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=2249901  

 

administrator

نظر دهید