مجموعه آسیب‌پذیری‌ها با سطح خطر بالا و بحرانی‌‌ در Cisco

شناسایی مجموعه آسیب‌پذیری‌ها با سطح خطر بالا و بحرانی‌‌ در Cisco شامل  Cisco Expressway Series(درAPI SOAP) و Cisco TelePresence Video Communication Server (VCS) و پارس‌کننده فرمت فایل OLE2 در ClamAV  امکان CSRF و انکار سرویس  (DoS) که منجر به خواندن بیش از حد بافر هیپ می‌شود، را برای مهاجم احراز هویت نشده از راه دور فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-20252 9.6 نامشخص https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-expressway-csrf-KnnZDMj3  
CVE-2024-20254 9.6 نامشخص https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-expressway-csrf-KnnZDMj3  
CVE-2024-20255 8.2 نامشخص https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-expressway-csrf-KnnZDMj3  
CVE-2024-20290 7.5 نامشخص https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-clamav-hDffu6t  

 

 

administrator

نظر دهید