مجموعه آسیب‌پذیری‌ها با سطح خطر بالا‌‌‌‌ در Samsung

شناسایی مجموعه آسیب‌پذیری‌ها با سطح خطر بالا‌‌‌‌ در Samsung شامل موبایل سامسونگ (Samsung Mobile) امکان احراز هویت نامناسب در onCharacteristicReadRequest در Auto Hotspot و نوشتن خارج از محدوده در padmd_vld_htbl  و padmd_vld_qtbl از libpadm.so را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-20816 8.0 نامشخص https://security.samsungmobile.com/securityUpdate.smsb?year=2024&month=02  
CVE-2024-20815 8.0 نامشخص https://security.samsungmobile.com/securityUpdate.smsb?year=2024&month=02  
CVE-2024-20813 8.4 نامشخص https://security.samsungmobile.com/securityUpdate.smsb?year=2024&month=02  
CVE-2024-20812 8.4 نامشخص https://security.samsungmobile.com/securityUpdate.smsb?year=2024&month=02  

 

 

administrator

نظر دهید