مجموعه آسیب‌پذیری‌ها با سطح خطر بالا‌ در Tenda

شناسایی مجموعه آسیب‌پذیری‌ها با سطح خطر بالا‌ در Tenda  شامل Tenda A15 نسخه 15.13.07.13، Tenda PA6  نسخه 1.0.1.21 و Tenda W9  نسخه (4456)1.0.0.7 (AP) امکان سرریز بافر مبتنی بر پشته از طریق پارامتر deviceList در /goform/setBlackRule، پارامتر wpapsk_crypto2_4g  در /goform/WifiExtraSet، پارامتر devName و پارامتر mac در /goform/SetOnlineDevName، مولفه httpd از فایل /portmap در تابع cgiPortMapAdd، مولفه httpd در توابع setWrlAccessList، setWrlBasicInfo،formQosManage_auto ، formQosManage_user،formAddSysLogRule  وformWifiMacFilterGet  را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-0531 7.2 نامشخص https://github.com/yaoyue123/iot/blob/main/Tenda/A15/setBlackRule.md  
CVE-2024-0532 7.2 نامشخص https://github.com/yaoyue123/iot/blob/main/Tenda/A15/WifExtraSet.md  
CVE-2024-0533 7.2 نامشخص https://github.com/yaoyue123/iot/blob/main/Tenda/A15/SetOnlineDevName.devname.md  
CVE-2024-0534 7.2 نامشخص https://github.com/yaoyue123/iot/blob/main/Tenda/A15/SetOnlineDevName.mac.md  
CVE-2024-0535 8.8 نامشخص https://github.com/jylsec/vuldb/blob/main/Tenda/PA6/2/README.md  
CVE-2024-0536 8.8 نامشخص https://github.com/jylsec/vuldb/blob/main/Tenda/W9/1/README.md  
CVE-2024-0537 8.8 نامشخص https://github.com/jylsec/vuldb/blob/main/Tenda/W9/2/README.md  
CVE-2024-0538 8.8 نامشخص https://github.com/jylsec/vuldb/blob/main/Tenda/W9/3/README.md  
CVE-2024-0539 8.8 نامشخص https://github.com/jylsec/vuldb/blob/main/Tenda/W9/4/README.md  
CVE-2024-0541 8.8 نامشخص https://github.com/jylsec/vuldb/blob/main/Tenda/W9/6/README.md  
CVE-2024-0542 8.8 نامشخص https://github.com/jylsec/vuldb/blob/main/Tenda/W9/7/README.md  

 

 

administrator

نظر دهید