مجموعه آسیب‌پذیری‌ها با سطح خطر بالا‌‌‌‌ در Google

شناسایی مجموعه آسیب‌پذیری‌ها با سطح خطر بالا‌‌‌‌ در Google شامل Google Chrome نسخه قبل از 121.0.6167.160 امکان سرریز بافر هیپ در  Skiaو Use-after-free در Mojo را برای مهاجم از راه دور فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-1283 7.3 نامشخص https://chromereleases.googleblog.com/2024/02/stable-channel-update-for-desktop.html  
CVE-2024-1284 7.3 نامشخص https://chromereleases.googleblog.com/2024/02/stable-channel-update-for-desktop.html  

 

 

administrator

نظر دهید