مجموعه آسیب‌پذیری‌ها با سطح خطر بالا‌ در Linux

شناسایی مجموعه آسیب‌پذیری‌ها با سطح خطر بالا‌ در Linux شامل netfilter هسته لینوکس مولفه nf_tables و runc  نسخه 1.1.11 و قبل‌تر امکان use-after-free جهت ارتقا سطح دسترسی محلی و escape کانتینر به‌دلیل نشت توصیف‌گر فایل داخلی (FDS) را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-1085 7.8 نامشخص https://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/torvalds/linux.git/commit/?id=b1db244ffd041a49ecc9618e8feb6b5c1afcdaa7  
CVE-2024-1086 7.8 نامشخص https://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/torvalds/linux.git/commit/?id=f342de4e2f33e0e39165d8639387aa6c19dff660  
CVE-2024-21626 8.6 نامشخص https://github.com/opencontainers/runc/security/advisories/GHSA-xr7r-f8xq-vfvv  

 

 

administrator

نظر دهید