مجموعه آسیب‌پذیری‌ها با سطح خطر بالا‌ در GNU

شناسایی مجموعه آسیب‌پذیری‌ها با سطح خطر بالا‌ در GNU شامل تابع __vsyslog_internal از کتابخانه glibc  امکان سرریز بافر مبتنی بر هیپ و خواندن و نوشتن خارج از محدوده که منجر به ارتقا سطح دسترسی، محاسبه نادرست اندازه بافر برای ذخیره پیام و خراب شدن برنامه می‌شود، را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2023-6246 7.8 http://packetstormsecurity.com/files/176931/glibc-qsort-Out-Of-Bounds-Read-Write.html  
CVE-2023-6779 8.2 نامشخص http://packetstormsecurity.com/files/176932/glibc-syslog-Heap-Based-Buffer-Overflow.html  

 

 

administrator

نظر دهید