مجموعه آسیب‌پذیری‌ها با سطح خطر بالا‌ در WordPress

شناسایی مجموعه آسیب‌پذیری‌ها با سطح خطر بالا‌ در WordPress شامل افزونه‌های Cloudflare WordPress نسخه قبل از 4.12.2، Page Builder نسخه قبل از 1.8.0، Wp-Adv-Quiz نسخه قبل از 1.0.3، Restrict Usernames Emails Characters نسخه قبل از 3.1.4، Biteship for WooCommerce نسخه قبل از 2.2.25، Woostify Sites Library نسخه قبل از 1.4.8، WordPress Toolbar تا 2.2.6، WordPress Users  تا نسخه 1.4، Custom User CSS تا نسخه 0.2، WP Plugin Lister  تا نسخه 2.1.0، TJ Shortcodes تا نسخه 0.1.3، Site Notes تا نسخه 2.0.0، Autotitle for تا نسخه 1.0.3، WP SOCIAL BOOKMARK MENU تا نسخه 1.2، Easy SVG Allow تا نسخه 1.0، Relevanssi (نسخه Free قبل از 4.22.0 و نسخه Premium قبل از 2.25.0)، EventON نسخه قبل از 4.4.1 و WP STAGING WordPress Backup نسخه قبل از 3.2.0 امکان افشای اطلاعات، Stored XSS، Reflected XSS، انکار سرویس (DoS)، Open Redirect، به‌روزرسانی تنظیمات از طریق CSRF، به‌روزرسانی تنظیمات به Stored XSS از طریق CSRF، حذف یادداشت مدیریت از طریق CSRF و افشای پست خصوصی/پیش نویس احراز هویت نشده را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-0212 8.1 نامشخص https://github.com/cloudflare/Cloudflare-WordPress/security/advisories/GHSA-h2fj-7r3m-7gf2  
CVE-2023-5124 نامشخص https://wpscan.com/vulnerability/1ef86546-3467-432c-a863-1ca3e5c65bd4  
CVE-2023-5943 نامشخص https://wpscan.com/vulnerability/18fbe9d5-4829-450b-988c-8ba4becd032a  
CVE-2023-5956 نامشخص https://wpscan.com/vulnerability/b3d1fbae-88c9-45d1-92c6-0a529b21e3b2  
CVE-2023-6165 نامشخص https://wpscan.com/vulnerability/aba62286-9a82-4d5b-9b47-1fddde5da487  
CVE-2023-6278 نامشخص https://wpscan.com/vulnerability/dfe5001f-31b9-4de2-a240-f7f5a992ac49  
CVE-2023-6279 نامشخص https://wpscan.com/vulnerability/626bbc7d-0d0f-4418-ac61-666278a1cbdb  
CVE-2023-6389 نامشخص https://wpscan.com/vulnerability/04dafc55-3a8d-4dd2-96da-7a8b100e5a81  
CVE-2023-6390 نامشخص https://wpscan.com/vulnerability/a0ca68d3-f885-46c9-9f6b-b77ad387d25d  
CVE-2023-6391 نامشخص https://wpscan.com/vulnerability/4098b18d-6ff3-462c-af05-48adb6599cf3  
CVE-2023-6503 نامشخص https://wpscan.com/vulnerability/0d95de23-e8f6-4342-b19c-57cd22b2fee2  
CVE-2023-6530 نامشخص https://wpscan.com/vulnerability/8e63bf7c-7827-4c4d-b0e3-66354b218bee  
CVE-2023-6633 نامشخص https://wpscan.com/vulnerability/eb983d82-b894-41c5-b51f-94d4bba3ba39  
CVE-2023-6946 نامشخص https://wpscan.com/vulnerability/54a00416-c7e3-44f3-8dd2-ed9e748055e6  
CVE-2023-7074 نامشخص https://wpscan.com/vulnerability/7906c349-97b0-4d82-aef0-97a1175ae88e  
CVE-2023-7089 نامشخص https://wpscan.com/vulnerability/3b8ba734-7764-4ab6-a7e2-8de55bd46bed  
CVE-2023-7199 نامشخص https://wpscan.com/vulnerability/0c96a128-4473-41f5-82ce-94bba33ca4a3  
CVE-2023-7200 نامشخص https://wpscan.com/vulnerability/586cf0a5-515c-43ea-8c03-f2f47ed13c2c  
CVE-2023-7204 نامشخص https://wpscan.com/vulnerability/65a8cf83-d6cc-4d4c-a482-288a83a69879  

 

administrator

نظر دهید