مجموعه آسیب‌پذیری‌ها با سطح خطر بالا‌ و بحرانی در Nginx

شناسایی مجموعه آسیب‌پذیری‌ها با سطح خطر بالا‌ و بحرانی در Nginx شامل Nginx-UI (رابط وب برای مدیریت تنظیمات) امکان نوشتن در مسیرهای دلخواه توسط ویژگی Import Certificate و اجرای کد از راه دور با بازنویسی فایل پیکربندیapp.ini ، اجرای دستور دلخواه تایید شده از طریق حمله  CRLFهنگام تغییر مقدار test_config_cmd یا start_cmd را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-23827 9.8 نامشخص https://github.com/0xJacky/nginx-ui/security/advisories/GHSA-xvq9-4vpv-227m  
CVE-2024-23828 8.8 نامشخص https://github.com/0xJacky/nginx-ui/security/advisories/GHSA-qcjq-7f7v-pvc8  

 

 

administrator

نظر دهید