مجموعه آسیب‌پذیری‌ها با سطح خطر بالا‌‌‌‌ در Tenda

شناسایی مجموعه آسیب‌پذیری‌ها با سطح خطر بالا‌‌‌‌ در Tenda شامل Tenda i6 نسخه 1.0.0.9 (3857)، Tenda W6 نسخه 1.0.0.9 (4122) و Tenda i9 نسخه 1.0.0.9 (4122) امکان سرریز بافر مبتنی بر پشته از طریق توابعformSetAutoPing ، formSetCfm ، formwrlSSID ، formWifiMacFilterGet و formwrlSSID در مولفه httpd را برای مهاجم از راه دور فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-0990 7.2 نامشخص https://jylsec.notion.site/Tenda-i6-has-stack-buffer-overflow-vulnerability-in-formSetAutoPing-2e009d81eb7e45438565d5ba6794f4e3?pvs=4  
CVE-2024-0991 7.2 نامشخص https://jylsec.notion.site/Tenda-i6-has-stack-buffer-overflow-vulnerability-in-formSetCfm-9c9952ba7216422c8188e75c94bb531a?pvs=4  
CVE-2024-0992 7.2 نامشخص https://jylsec.notion.site/Tenda-i6-has-stack-buffer-overflow-vulnerability-in-formwrlSSIDset-f0e8be2eb0614e03a60160b48f8527f5?pvs=4  
CVE-2024-0993 7.2 نامشخص https://jylsec.notion.site/Tenda-i6-has-stack-buffer-overflow-vulnerability-in-formWifiMacFilterGet-8b2c5cb67e2a433cad62d737782a7e0f?pvs=4  
CVE-2024-0994 7.2 نامشخص https://jylsec.notion.site/Tenda-W6-has-stack-buffer-overflow-vulnerability-in-formSetCfm-4fab28f92ca74f519245b606d8345821?pvs=4  
CVE-2024-0995 7.2 نامشخص https://jylsec.notion.site/Tenda-w6-has-stack-buffer-overflow-vulnerability-in-formwrlSSIDset-e283b41905934e97b4c65632a0018eba?pvs=4  
CVE-2024-0996 7.2 نامشخص https://jylsec.notion.site/Tenda-i9-has-stack-buffer-overflow-vulnerability-in-formSetCfm-c1bd9745c81e4207aceeaa1ba5e10563?pvs=4  

 

 

administrator

نظر دهید