مجموعه آسیب‌پذیری‌ها با سطح خطر بالا و بحرانی‌ در Jenkins

شناسایی مجموعه آسیب‌پذیری‌ها با سطح خطر بالا و بحرانی‌ در Jenkins شاملJenkins  نسخه‌های 2.441 و قبل‌تر، نسخه‌های 2.217 تا 2.441، LTS  نسخه‌های 2.426.2 و قبل‌تر، نسخه‌های 2.222.1 تا 2.426.2، افزونه Jenkins Git server نسخه‌های 99.va_0826a_b_cdfa_d و قبل‌تر، افزونه Jenkins Log Command نسخه 1.0.2 و قبل‌تر و افزونه Jenkins Red Hat Dependency Analytics نسخه 0.7.1 و قبل‌تر امکان خواندن فایل دلخواه از طریق CLI که منجر به  RCEمی‌شود، cross-site WebSocket hijacking (CSWSH) در CLI، خواندن فایل دلخواه در افزونه Git server که منجر به  RCEمی‌شود، خواندن فایل دلخواه در افزونه  Log Commandو غیرفعال شدن محافظت از Content-Security-Policy  برای محتوای کاربر توسط افزونه  Red Hat Dependency Analyticsرا برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-23897 9.8 نامشخص https://www.jenkins.io/security/advisory/2024-01-24/#SECURITY-3319  
CVE-2024-23898 8.3 نامشخص https://www.jenkins.io/security/advisory/2024-01-24/#SECURITY-3319  
CVE-2024-23899 8.3 نامشخص https://www.jenkins.io/security/advisory/2024-01-24/#SECURITY-3319  
CVE-2024-23904 8.3 نامشخص https://www.jenkins.io/security/advisory/2024-01-24/#SECURITY-3319  
CVE-2024-23905 8.3 نامشخص https://www.jenkins.io/security/advisory/2024-01-24/#SECURITY-3319  

 

 

administrator

نظر دهید