مجموعه آسیب‌پذیری‌ها با سطح خطر بالا‌‌ در Tenda

شناسایی مجموعه آسیب‌پذیری‌ها با سطح خطر بالا‌‌ در Tenda شامل Tenda i21 نسخه (4656) 1.0.0.14 امکان سرریز بافر مبتنی بر پشته را برای مهاجم از راه دور فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-4491 8.8 نامشخص https://github.com/abcdefg-png/IoT-vulnerable/blob/main/Tenda/i/i21/formGetDiagnoseInfo.md  
CVE-2024-4492 8.8 نامشخص https://github.com/abcdefg-png/IoT-vulnerable/blob/main/Tenda/i/i21/formOfflineSet.md  
CVE-2024-4493 8.8 نامشخص https://github.com/abcdefg-png/IoT-vulnerable/blob/main/Tenda/i/i21/formSetAutoPing.md  
CVE-2024-4494 8.8 نامشخص https://github.com/abcdefg-png/IoT-vulnerable/blob/main/Tenda/i/i21/formSetUplinkInfo.md  
CVE-2024-4495 8.8 نامشخص https://github.com/abcdefg-png/IoT-vulnerable/blob/main/Tenda/i/i21/formWifiMacFilterGet.md  
CVE-2024-4496 8.8 نامشخص https://github.com/abcdefg-png/IoT-vulnerable/blob/main/Tenda/i/i21/formWifiMacFilterSet.md  
CVE-2024-4497 8.8 نامشخص https://github.com/abcdefg-png/IoT-vulnerable/blob/main/Tenda/i/i21/formexeCommand.md  

 

 

administrator

نظر دهید