مجموعه آسیب‌پذیری‌ها با سطح خطر بالا‌‌‌ در Mozilla

شناسایی مجموعه آسیب‌پذیری‌ها با سطح خطر بالا‌‌‌ در Mozilla شامل Firefox نسخه قبل از 122، Firefox ESR نسخه قبل از 115.7 و Thunderbird  نسخه قبل از 115.7 امکان سرریز بافر در شی WebAudio OscillatorNode، عدم ارجاع مقدار اشاره‌گر wild توسط کد کامپایل شدهJIT ، خراب شدن و سواستفاده از مقدار برگشتی علامت نخورده در کد TLS handshake، عدم به‌روزرسانی ورودی کاربر (timestamp ناصحیح) و نوشتن خارج از محدوده در ANGLE را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-0745 7.3 نامشخص https://www.mozilla.org/security/advisories/mfsa2024-01  
CVE-2024-0744 7.3 نامشخص https://www.mozilla.org/security/advisories/mfsa2024-01  
CVE-2024-0743 7.3 نامشخص https://www.mozilla.org/security/advisories/mfsa2024-01  
CVE-2024-0742 7.3 نامشخص https://www.mozilla.org/security/advisories/mfsa2024-01  
CVE-2024-0741 7.3 نامشخص https://www.mozilla.org/security/advisories/mfsa2024-01  

 

administrator

نظر دهید