مجموعه آسیب‌پذیری‌ها با سطح خطر بالا و بحرانی‌ در WordPress

شناسایی مجموعه آسیب‌پذیری‌ها با سطح خطر بالا و بحرانی‌ در WordPress شامل افزونه‌های Smart Forms نسخه قبل از 2.6.96، Sticky Anything تا نسخه 2.1.5، Easy Set Favicon تا نسخه 1.1، Piotnet Addons For Elementor Pro تا نسخه 7.1.17، GamiPress نسخه قبل از 6.8.9، WZone تا نسخه 14.0.10، XStore Core تا نسخه 5.3.5، XStore تا نسخه 9.3.5، VOD Infomaniak تا نسخه 1.5.6،    Regenerate post permalink  تا نسخه 1.0.3، WZone تا نسخه 14.0.10، OrderConvo تا نسخه 12.4 و Solid Affiliate تا نسخه 1.9.9 امکان Stored XSS، کنترل دسترسی نامناسب، Reflected XSS، تزریق SQL، CSRF ، تزریق شی PHP و سریال‌زدایی از داده‌های غیرقابل اعتماد و افشای اطلاعات حساس را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-1905 نامشخص https://wpscan.com/vulnerability/b9a448d2-4bc2-4933-8743-58c8768a619f/  
CVE-2024-33646 7.1 نامشخص https://patchstack.com/database/vulnerability/toast-stick-anything/wordpress-sticky-anything-plugin-2-1-5-broken-access-control-to-xss-vulnerability?_s_id=cve  
CVE-2024-33645 7.1 نامشخص https://patchstack.com/database/vulnerability/easy-set-favicon/wordpress-easy-set-favicon-plugin-1-1-reflected-cross-site-scripting-xss-vulnerability?_s_id=cve  
CVE-2024-33633 7.1 نامشخص https://patchstack.com/database/vulnerability/piotnet-addons-for-elementor-pro/wordpress-piotnet-addons-for-elementor-pro-plugin-7-1-17-reflected-cross-site-scripting-xss-vulnerability?_s_id=cve  
CVE-2024-2505 نامشخص https://wpscan.com/vulnerability/9b3d6148-ecee-4e59-84a4-3b3e9898473b/  
CVE-2024-33548 7.1 نامشخص https://patchstack.com/database/vulnerability/woozone/wordpress-wzone-plugin-14-0-10-reflected-cross-site-scripting-xss-vulnerability?_s_id=cve  
CVE-2024-33551 9.3 نامشخص https://patchstack.com/database/vulnerability/et-core-plugin/wordpress-xstore-core-plugin-5-3-5-unauthenticated-sql-injection-vulnerability?_s_id=cve  
CVE-2024-33554 7.1 نامشخص https://patchstack.com/database/vulnerability/et-core-plugin/wordpress-xstore-core-plugin-5-3-5-reflected-cross-site-scripting-xss-vulnerability?_s_id=cve  
CVE-2024-33559 9.3 نامشخص https://patchstack.com/database/vulnerability/xstore/wordpress-xstore-theme-9-3-5-unauthenticated-sql-injection-vulnerability?_s_id=cve  
CVE-2024-33562 7.1 نامشخص https://patchstack.com/database/vulnerability/xstore/wordpress-xstore-theme-9-3-5-reflected-cross-site-scripting-xss-vulnerability?_s_id=cve  
CVE-2024-33571 7.1 نامشخص https://patchstack.com/database/vulnerability/vod-infomaniak/wordpress-vod-infomaniak-plugin-1-5-6-reflected-cross-site-scripting-xss-vulnerability?_s_id=cve  
CVE-2024-33681 7.1 نامشخص https://patchstack.com/database/vulnerability/regenerate-post-permalinks/wordpress-regenerate-post-permalink-plugin-1-0-3-cross-site-request-forgery-csrf-vulnerability?_s_id=cve  
CVE-2024-33546 9.6 نامشخص https://patchstack.com/database/vulnerability/woozone/wordpress-wzone-plugin-14-0-10-arbitrary-sql-update-execution-vulnerability?_s_id=cve  
CVE-2024-33553 9.0 نامشخص https://patchstack.com/database/vulnerability/et-core-plugin/wordpress-xstore-core-plugin-5-3-5-unauthenticated-php-object-injection-vulnerability?_s_id=cve  
CVE-2024-33566 10.0 نامشخص https://patchstack.com/database/vulnerability/admin-and-client-message-after-order-for-woocommerce/wordpress-orderconvo-plugin-12-4-unauthenticated-api-access-to-arbitrary-file-upload-vulnerability?_s_id=cve  
CVE-2024-33637 7.5 نامشخص https://patchstack.com/database/vulnerability/solid-affiliate/wordpress-solid-affiliate-plugin-1-9-1-sensitive-data-exposure-via-log-file-vulnerability?_s_id=cve  
CVE-2024-33544 9.3 نامشخص https://patchstack.com/database/vulnerability/woozone/wordpress-wzone-plugin-14-0-10-unauthenticated-sql-injection-vulnerability?_s_id=cve  

 

 

administrator

نظر دهید