مجموعه آسیب‌پذیری‌ها با سطح خطر بالا‌ در Tenda

شناسایی مجموعه آسیب‌پذیری‌ها با سطح خطر بالا‌ در Tenda شامل Tenda i21 نسخه (4656) 1.0.0.14، Tenda i22 نسخه (4687) 1.0.0.3 و Tenda A301 نسخه 15.13.08.12_multi_TDE01 امکان سرریز بافر مبتنی بر پشته را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-4245 8.8 نامشخص https://github.com/abcdefg-png/IoT-vulnerable/blob/main/Tenda/i/i21/formQosManageDouble_auto.md  
CVE-2024-4246 8.8 نامشخص https://github.com/abcdefg-png/IoT-vulnerable/blob/main/Tenda/i/i21/formQosManageDouble_user.md  
CVE-2024-4247 8.8 نامشخص https://github.com/abcdefg-png/IoT-vulnerable/blob/main/Tenda/i/i21/formQosManage_auto.md  
CVE-2024-4248 8.8 نامشخص https://github.com/abcdefg-png/IoT-vulnerable/blob/main/Tenda/i/i21/formQosManage_user.md  
CVE-2024-4249 8.8 نامشخص https://github.com/abcdefg-png/IoT-vulnerable/blob/main/Tenda/i/i21/formwrlSSIDget.md  
CVE-2024-4250 8.8 نامشخص https://github.com/abcdefg-png/IoT-vulnerable/blob/main/Tenda/i/i21/formwrlSSIDset.md  
CVE-2024-4251 8.8 نامشخص https://github.com/abcdefg-png/IoT-vulnerable/blob/main/Tenda/i/i21/fromDhcpSetSer.md  
CVE-2024-4252 8.8 نامشخص https://github.com/abcdefg-png/IoT-vulnerable/blob/main/Tenda/i/i22/formSetUrlFilterRule.md  
CVE-2024-4291 8.8 نامشخص https://github.com/L1ziang/Vulnerability/blob/main/formAddMacfilterRule.md  

 

 

administrator

نظر دهید