مجموعه آسیب‌پذیری‌ها با سطح خطر بالا‌ در Cisco

شناسایی مجموعه آسیب‌پذیری‌ها با سطح خطر بالا‌ در Cisco شامل مدیریت و VPN web servers برای نرم‌افزار Cisco Adaptive Security Appliance (ASA)  و نرم‌افزار  Cisco Firepower Threat Defense (FTD) و ویژگی OSPF نسخه 2 (OSPFv2)  نرم‌افزار  Cisco IOS XE امکان reload دستگاه آسیب دیده که منجر به انکار سرویس (DOS) می‌شود، را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-20353 8.6 نامشخص https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-asaftd-websrvs-dos-X8gNucD2  
CVE-2024-20313 7.4 نامشخص https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-iosxe-ospf-dos-dR9Sfrxp  

 

 

administrator

نظر دهید