مجموعه آسیب‌پذیری‌ها با سطح خطر بالا‌ در Tenda

شناسایی مجموعه آسیب‌پذیری‌ها با سطح خطر بالا‌ در Tenda شاملTenda TX9  نسخه 22.03.02.10 و Tenda W15E نسخه 15.11.0.14  امکان سرریز بافر مبتنی بر پشته را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-4111 8.8 نامشخص https://github.com/abcdefg-png/IoT-vulnerable/blob/main/Tenda/TX9/SetLEDCfg.md  
CVE-2024-4114 8.8 نامشخص https://github.com/abcdefg-png/IoT-vulnerable/blob/main/Tenda/TX9/setSmartPowerManagement.md  
CVE-2024-4113 8.8 نامشخص https://github.com/abcdefg-png/IoT-vulnerable/blob/main/Tenda/TX9/fromSetSysTime.md  
CVE-2024-4112 8.8 نامشخص https://github.com/abcdefg-png/IoT-vulnerable/blob/main/Tenda/TX9/formSetVirtualSer.md  
CVE-2024-4118 8.8 نامشخص https://github.com/abcdefg-png/IoT-vulnerable/blob/main/Tenda/W15Ev1.0/formIPMacBindAdd.md  
CVE-2024-4117 8.8 نامشخص https://github.com/abcdefg-png/IoT-vulnerable/blob/main/Tenda/W15Ev1.0/formDelPortMapping.md  
CVE-2024-4116 8.8 نامشخص https://github.com/abcdefg-png/IoT-vulnerable/blob/main/Tenda/W15Ev1.0/formDelDhcpRule.md  
CVE-2024-4115 8.8 نامشخص https://github.com/abcdefg-png/IoT-vulnerable/blob/main/Tenda/W15Ev1.0/formAddDnsForward.md  
CVE-2024-4122 8.8 نامشخص https://github.com/abcdefg-png/IoT-vulnerable/blob/main/Tenda/W15Ev1.0/formSetDebugCfg.md  
CVE-2024-4121 8.8 نامشخص https://github.com/abcdefg-png/IoT-vulnerable/blob/main/Tenda/W15Ev1.0/formQOSRuleDel.md  
CVE-2024-4120 8.8 نامشخص https://github.com/abcdefg-png/IoT-vulnerable/blob/main/Tenda/W15Ev1.0/formIPMacBindModify.md  
CVE-2024-4119 8.8 نامشخص https://github.com/abcdefg-png/IoT-vulnerable/blob/main/Tenda/W15Ev1.0/formIPMacBindDel.md  
CVE-2024-4127 8.8 نامشخص https://github.com/abcdefg-png/IoT-vulnerable/blob/main/Tenda/W15Ev1.0/guestWifiRuleRefresh.md  
CVE-2024-4126 8.8 نامشخص https://github.com/abcdefg-png/IoT-vulnerable/blob/main/Tenda/W15Ev1.0/formSetSysTime.md  
CVE-2024-4125 8.8 نامشخص https://github.com/abcdefg-png/IoT-vulnerable/blob/main/Tenda/W15Ev1.0/formSetStaticRoute.md  
CVE-2024-4124 8.8 نامشخص https://github.com/abcdefg-png/IoT-vulnerable/blob/main/Tenda/W15Ev1.0/formSetRemoteWebManage.md  
CVE-2024-4123 8.8 نامشخص https://github.com/abcdefg-png/IoT-vulnerable/blob/main/Tenda/W15Ev1.0/formSetPortMapping.md  

 

 

administrator

نظر دهید