مجموعه آسیب‌پذیری‌ها با سطح خطر بالا در Tenda

شناسایی مجموعه آسیب‌پذیری‌ها با سطح خطر بالا در Tenda شامل Tenda AC500 نسخه 2.0.1.9(1307)، Tenda W30E نسخه v1.0 V1.0.1.25(633) firmware، Tenda FH1203 نسخه V2.0.1.6 firmware، Tenda FH1202 نسخه v1.2.0.14(408) firmware ،Tenda FH1205 نسخه V2.0.0.7(775) firmware، Tenda F1203 نسخه V2.0.1.6 firmware، Tenda AC7V1.0 نسخه v15.03.06.44 firmware، Tenda AC10U v1.0 Firmware نسخه v15.03.06.49 و Tenda AC500  نسخه v.2.0.1.9  امکان سرریز بافر مبتنی بر پشته، تزریق فرمان و سرریز بافر که منجر به انکار سرویس می‌شود، را برای مهاجم از راه دور فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-3910 8.8 نامشخص https://github.com/abcdefg-png/IoT-vulnerable/blob/main/Tenda/AC500/fromDhcpListClient_page.md  
CVE-2024-3909 8.8 نامشخص https://github.com/abcdefg-png/IoT-vulnerable/blob/main/Tenda/AC500/formexeCommand.md  
CVE-2024-3907 8.8 نامشخص https://github.com/abcdefg-png/IoT-vulnerable/blob/main/Tenda/AC500/formSetCfm.md  
CVE-2024-3906 8.8 نامشخص https://github.com/abcdefg-png/IoT-vulnerable/blob/main/Tenda/AC500/formQuickIndex.md  
CVE-2024-3905 8.8 نامشخص https://github.com/abcdefg-png/IoT-vulnerable/blob/main/Tenda/AC500/R7WebsSecurityHandler.md  
CVE-2024-32293 نامشخص https://github.com/abcdefg-png/IoT-vulnerable/blob/main/Tenda/W30E/fromDhcpListClient_page.md  
CVE-2024-32292 نامشخص https://github.com/abcdefg-png/IoT-vulnerable/blob/main/Tenda/W30E/formexecommand_cmdi.md  
CVE-2024-32291 نامشخص https://github.com/abcdefg-png/IoT-vulnerable/blob/main/Tenda/W30E/fromNatlimit.md  
CVE-2024-32290 نامشخص https://github.com/abcdefg-png/IoT-vulnerable/blob/main/Tenda/W30E/fromAddressNat_page.md  
CVE-2024-32288 نامشخص https://github.com/abcdefg-png/IoT-vulnerable/blob/main/Tenda/W30E/fromwebExcptypemanFilter.md  
CVE-2024-32287 نامشخص https://github.com/abcdefg-png/IoT-vulnerable/blob/main/Tenda/W30E/fromqossetting.md  
CVE-2024-32286 نامشخص https://github.com/abcdefg-png/IoT-vulnerable/blob/main/Tenda/W30E/fromVirtualSer.md  
CVE-2024-32285 نامشخص https://github.com/abcdefg-png/IoT-vulnerable/blob/main/Tenda/W30E/formaddUserName.md  
CVE-2024-32283 نامشخص https://github.com/abcdefg-png/IoT-vulnerable/blob/main/Tenda/FH/FH1203/formexecommand_cmdi.md  
CVE-2024-32282 نامشخص https://github.com/abcdefg-png/IoT-vulnerable/blob/main/Tenda/FH/FH1202/formexecommand_cmdi.md  
CVE-2024-32313 نامشخص https://github.com/abcdefg-png/IoT-vulnerable/blob/main/Tenda/FH/FH1205/formWanParameterSetting.md  
CVE-2024-32312 نامشخص https://github.com/abcdefg-png/IoT-vulnerable/blob/main/Tenda/F/F1203/formWanParameterSetting.md  
CVE-2024-32310 نامشخص https://github.com/abcdefg-png/IoT-vulnerable/blob/main/Tenda/F/F1203/fromWizardHandle.md  
CVE-2024-32307 نامشخص https://github.com/abcdefg-png/IoT-vulnerable/blob/main/Tenda/FH/FH1205/fromWizardHandle.md  
CVE-2024-32301 نامشخص https://github.com/abcdefg-png/IoT-vulnerable/blob/main/Tenda/AC7/v1/fromWizardHandle.md  
CVE-2024-32281 نامشخص https://github.com/abcdefg-png/IoT-vulnerable/blob/main/Tenda/AC7/v1/formexecommand.md  
CVE-2024-32315 نامشخص https://github.com/abcdefg-png/IoT-vulnerable/blob/main/Tenda/FH/FH1202/formWanParameterSetting.md  
CVE-2024-32311 نامشخص https://github.com/abcdefg-png/IoT-vulnerable/blob/main/Tenda/FH/FH1203/formWanParameterSetting.md  
CVE-2024-32306 نامشخص https://github.com/abcdefg-png/IoT-vulnerable/blob/main/Tenda/AC10U/v1.V15.03.06.48/fromWizardHandle.md  
CVE-2024-32302 نامشخص https://github.com/abcdefg-png/IoT-vulnerable/blob/main/Tenda/FH/FH1202/fromWizardHandle.md  
CVE-2024-32299 نامشخص https://github.com/abcdefg-png/IoT-vulnerable/blob/main/Tenda/FH/FH1203/fromWizardHandle.md  
CVE-2023-46060 نامشخص https://github.com/peris-navince/founded-0-days/blob/main/Tenda/ac500/fromSetVlanInfo/1.md  

 

 

administrator

نظر دهید