مجموعه آسیب‌پذیری‌ها با سطح خطر بالا در IBM

شناسایی مجموعه آسیب‌پذیری‌ها با سطح خطر بالا در IBM شامل IBM Security Verify Privilege  نسخه 11.6.25، IBM WebSphere Application Server نسخه 8.5، 9.0 و IBM WebSphere Application Server Liberty  نسخه 17.0.0.3 تا 24.0.0.3 امکان بدست آوردن اطلاعات حساسSOAP API  و XXE که منجر به افشای اطلاعات حساس، مصرف منابع حافظه یا SSRF می‌شود، را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-31887 7.5 نامشخص https://www.ibm.com/support/pages/node/7148438  
CVE-2024-22354 7.0 نامشخص https://www.ibm.com/support/pages/node/7148426  

 

 

administrator

نظر دهید