مجموعه آسیب‌پذیری‌ها با سطح خطر بالا در Tenda

شناسایی مجموعه آسیب‌پذیری‌ها با سطح خطر بالا در Tenda شامل Tenda W20E نسخه 15.11.06 ، Tenda W30E نسخه (633) 1.0.1.25 و Tenda F1202 نسخه (408) 1.2.0.20 امکان سرریز بافر مبتنی بر پشته را برای مهاجم از راه دور فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-3874 8.8 نامشخص https://github.com/abcdefg-png/IoT-vulnerable/blob/main/Tenda/W20E/formSetRemoteWebManage.md  
CVE-2024-3879 8.8 نامشخص https://github.com/abcdefg-png/IoT-vulnerable/blob/main/Tenda/W30E/formSetCfm.md  
CVE-2024-3878 8.8 نامشخص https://github.com/abcdefg-png/IoT-vulnerable/blob/main/Tenda/F/F1202/fromwebExcptypemanFilter.md  
CVE-2024-3877 8.8 نامشخص https://github.com/abcdefg-png/IoT-vulnerable/blob/main/Tenda/F/F1202/fromqossetting.md  
CVE-2024-3876 8.8 نامشخص https://github.com/abcdefg-png/IoT-vulnerable/blob/main/Tenda/F/F1202/fromVirtualSer.md  
CVE-2024-3875 8.8 نامشخص https://github.com/abcdefg-png/IoT-vulnerable/blob/main/Tenda/F/F1202/fromNatlimit.md  
CVE-2024-3882 8.8 نامشخص https://github.com/abcdefg-png/IoT-vulnerable/blob/main/Tenda/W30E/fromRouteStatic.md  
CVE-2024-3881 8.8 نامشخص https://github.com/abcdefg-png/IoT-vulnerable/blob/main/Tenda/W30E/frmL7ProtForm.md  

 

 

administrator

نظر دهید