مجموعه آسیب‌پذیری‌ها با سطح خطر بالا در WordPress

شناسایی مجموعه آسیب‌پذیری‌ها با سطح خطر بالا در WordPress شامل افزونه‌های WooCommerce Customers Manager نسخه قبل از 29.7، Everest Backup نسخه قبل از 2.2.5، WP User Profile Avatar تا نسخه 1.0.1، Smart Forms  نسخه قبل از 2.6.94، Meta Box نسخه قبل از 5.9.4، Fancy Product Designer نسخه قبل از 6.1.81، Simple Buttons Creator تا نسخه 1.04، Social Share, Social Login and Social Comments نسخه قبل از 7.13.64، Advanced Search تا نسخه 1.1.6، WP Customer Reviews نسخه قبل از 3.7.1، Responsive Tabs نسخه قبل از 4.0.7، NPS computy تا نسخه 2.7.5، Testimonial Slider نسخه قبل از 2.3.8، Carousel Slider نسخه قبل از 2.2.7، Top Bar نسخه قبل از 3.0.5، WooCommerce  نسخه قبل از 8.6، EZ Form Calculator تا نسخه 2.14.0.3، Short URL تا نسخه 1.6.8، WP Google Analytics Events تا نسخه 2.8.0 و Jobs for WordPress تا نسخه 2.7.5 امکان تزریق SQL، بارگذاری فایل مخرب، Stored XSS، ویرایش ورودی‌ها (Edit Entries) از طریق کنترل دسترسی نامناسب و از طریق CSRF، افشای فیلد سفارشی پست‌ها (Posts’ Custom Field)، XSS از طریقProduct Title، حذف دکمه (Button)، حذف Shortcode و حذف نتایج (Results) از طریق CSRF، تغییر مسیر مخرب از طریق تزریق HTTP-EQUIV و Reflected XSS را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-0399 نامشخص https://wpscan.com/vulnerability/1550e30c-bf80-48e0-bc51-67d29ebe7272/  
CVE-2023-7201 نامشخص https://wpscan.com/vulnerability/64ba4461-bbba-45eb-981f-bb5f2e5e56e1/  
CVE-2023-6067 نامشخص https://wpscan.com/vulnerability/ae8e225a-5273-4db1-9c72-060304cca658/  
CVE-2024-1307 نامشخص https://wpscan.com/vulnerability/bbc6cebd-e9bf-4b08-a474-f9312b3c0947/  
CVE-2024-1306 نامشخص https://wpscan.com/vulnerability/c7ce2649-b2b0-43f4-994d-07b1023405e9/  
CVE-2024-1204 نامشخص https://wpscan.com/vulnerability/03191b00-0b05-42db-9ce2-fc525981b6c9/  
CVE-2024-0902 نامشخص https://wpscan.com/vulnerability/fd53e40a-516b-47b9-b495-321774432367/  
CVE-2024-2858 نامشخص https://wpscan.com/vulnerability/43297210-17a6-4b51-b8ca-32ceef9fc09a/  
CVE-2024-2857 نامشخص https://wpscan.com/vulnerability/b7a35c5b-474a-444a-85ee-c50782c7a6c2/  
CVE-2024-2836 نامشخص https://wpscan.com/vulnerability/36f95b19-af74-4c56-9848-8ff270af4723/  
CVE-2024-2739 نامشخص https://wpscan.com/vulnerability/5b84145b-f94e-4ea7-84d5-56cf776817a2/  
CVE-2024-1849 نامشخص https://wpscan.com/vulnerability/e6d9fe28-def6-4f25-9967-a77f91899bfe/  
CVE-2024-1846 نامشخص https://wpscan.com/vulnerability/ea2a8420-4b0e-4efb-a0c6-ceea996dae5a/  
CVE-2024-1755 نامشخص https://wpscan.com/vulnerability/481a376b-55be-4afa-94f5-c3cf8a88b8d1/  
CVE-2024-1754 نامشخص https://wpscan.com/vulnerability/c061e792-e37a-4cf6-b46b-ff111c5a5c84/  
CVE-2024-1746 نامشخص https://wpscan.com/vulnerability/5f35572a-4129-4fe0-a465-d25f4c3b4419/  
CVE-2024-1712 نامشخص https://wpscan.com/vulnerability/23805a61-9fcd-4744-a60d-05c8cb43ee01/  
CVE-2024-1660 نامشخص https://wpscan.com/vulnerability/5bd16f84-22bf-4170-b65c-08caf67d0005/  
CVE-2024-1310 نامشخص https://wpscan.com/vulnerability/a7735feb-876e-461c-9a56-ea6067faf277/  
CVE-2024-32133 7.1 نامشخص https://patchstack.com/database/vulnerability/ez-form-calculator/wordpress-ez-form-calculator-plugin-2-14-0-3-reflected-cross-site-scripting-xss-vulnerability?_s_id=cve  
CVE-2024-32138 7.1 نامشخص https://patchstack.com/database/vulnerability/shorten-url/wordpress-short-url-plugin-1-6-8-cross-site-scripting-xss-vulnerability?_s_id=cve  
CVE-2024-32145 7.1 نامشخص https://patchstack.com/database/vulnerability/wp-google-analytics-events/wordpress-wp-google-analytics-events-no-code-custom-event-tracking-for-google-analytics-plugin-2-8-0-reflected-cross-site-scripting-vulnerability?_s_id=cve  
CVE-2024-32149 7.1 نامشخص https://patchstack.com/database/vulnerability/job-postings/wordpress-jobs-for-wordpress-plugin-2-7-5-cross-site-scripting-xss-vulnerability?_s_id=cve  

 

 

administrator

نظر دهید