مجموعه آسیب‌پذیری‌ها با سطح خطر بالا در Fedora Project

شناسایی مجموعه آسیب‌پذیری‌ها با سطح خطر بالا در Fedora Project شامل ofono (یک Telephony on Linux منبع باز) وcsmock  امکان اجرای کد از راه دور به‌دلیل سرریز پشته در تابع decode_deliver() در طول رمزگشایی پیامک، افشای رمز احراز هویت محرمانهSnyk  و تزریق فرمان در  csmock-plugin-snyk(توسط کاربر سرویس OSH) را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-2243 7.6 نامشخص https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=2267336  
CVE-2023-2794 8.1 نامشخص https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=2255387  

 

 

administrator

نظر دهید