مجموعه آسیب‌پذیری‌ها با سطح خطر بالا و بحرانی در Adobe

شناسایی مجموعه آسیب‌پذیری‌ها با سطح خطر بالا و بحرانی در Adobe شامل Media Encoder نسخه‌های 24.2.1، 23.6.4 و قبل‌تر و Adobe Commerce نسخه‌های 2.4.6-p4، 2.4.5-p6، 2.4.4-p7، 2.4.7-beta3 و قبل‌تر امکان سرریز بافر مبتنی بر پشته و اعتبارسنجی نامناسب ورودی که منجر به اجرای کد دلخواه در زمینه کاربر فعلی می‌شود و XSS را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-20772 7.8 نامشخص https://helpx.adobe.com/security/products/media-encoder/apsb24-23.html  
CVE-2024-20758 9.0 نامشخص https://helpx.adobe.com/security/products/magento/apsb24-18.html  
CVE-2024-20759 8.1 نامشخص https://helpx.adobe.com/security/products/magento/apsb24-18.html  

 

 

administrator

نظر دهید