مجموعه آسیب‌پذیری‌ها با سطح خطر بالا در TP-Link

شناسایی مجموعه آسیب‌پذیری‌ها با سطح خطر بالا در TP-Link شامل uclited، پارامتر ssid، پارامتر band، پارامتر profile و پارامتر action در TP-Link AC1350 Wireless MU-MIMO Gigabit Access Point (EAP225 V3) نسخه 5.1.0 Build 20220926 و TP-Link N300 Wireless Access Point (EAP115 V4) نسخه 5.0.4 Build 20220216 امکان انکار سرویس در عملکردTDDP  و بازنشانی تنظیمات کارخانه، اجرای فرمان در عملکرد tddpd enable_test_mode، سرریز بافر مبتنی بر پشته در عملکرد رابط وب Radio Scheduling که منجر به اجرای کد از راه دور می‌شود و خراب شدن حافظه در عملکرد رابط وب که منجر به انکار سرویس می‌شود، را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2023-49074 7.4 نامشخص https://talosintelligence.com/vulnerability_reports/TALOS-2023-1861  
CVE-2023-49133 8.1 نامشخص https://talosintelligence.com/vulnerability_reports/TALOS-2023-1862  
CVE-2023-49134 8.1 نامشخص https://talosintelligence.com/vulnerability_reports/TALOS-2023-1862  
CVE-2023-49906 7.2 نامشخص https://talosintelligence.com/vulnerability_reports/TALOS-2023-1888  
CVE-2023-49907 7.2 نامشخص https://talosintelligence.com/vulnerability_reports/TALOS-2023-1888  
CVE-2023-49908 7.2 نامشخص https://talosintelligence.com/vulnerability_reports/TALOS-2023-1888  
CVE-2023-49909 7.2 نامشخص https://talosintelligence.com/vulnerability_reports/TALOS-2023-1888  
CVE-2023-49910 7.2 نامشخص https://talosintelligence.com/vulnerability_reports/TALOS-2023-1888  
CVE-2023-49911 7.2 نامشخص https://talosintelligence.com/vulnerability_reports/TALOS-2023-1888  
CVE-2023-49912 7.2 نامشخص https://talosintelligence.com/vulnerability_reports/TALOS-2023-1888  
CVE-2023-49913 7.2 نامشخص https://talosintelligence.com/vulnerability_reports/TALOS-2023-1888  
CVE-2023-48724 7.5 نامشخص https://talosintelligence.com/vulnerability_reports/TALOS-2023-1864  

 

 

administrator

نظر دهید