مجموعه آسیب‌پذیری‌ها با سطح خطر بالا و بحرانی در Microsoft

شناسایی مجموعه آسیب‌پذیری‌ها با سطح خطر بالا و بحرانی در Microsoft شاملOutlook  برای Windows،Remote Procedure Call Runtime، Secure Boot، Windows Kernel، Microsoft Defender for IoT، NET، .NET Framework و Visual Studio، Windows Authentication،Microsoft Install Service ، Windows Routing and Remote Access Service (RRAS)، DHCP Server Service، Microsoft Message Queuing (MSMQ)، Microsoft WDAC OLE DB Provider for SQL Server،Windows Remote Access Connection Manager، Microsoft Brokering File System، Microsoft WDAC SQL Server ODBC Driver،Windows File Server Resource Management Service، HTTP.sys، Windows DNS Server، Windows Cryptographic Services، Windows CSC Service، Windows Telephony Server، Microsoft Message Queuing (MSMQ)، Windows Update Stack، Windows Defender Credential Guard، Windows Telephony Server، Win32k، Windows USB Print Driver، Windows SMB، Windows Kerberos، Microsoft Virtual Machine Bus (VMBus)، libarchive، Microsoft Excel، Microsoft Brokering File System، Microsoft OLE DB Driver for SQL Server، Microsoft ODBC Driver for SQL Server، Windows Cryptographic Services، Windows Storage، Azure AI Search، Windows Distributed File System (DFS)، SmartScreen Prompt، Azure Monitor Agent،Microsoft Azure Kubernetes Service Confidential Container و Azure CycleCloud امکان جعل (Spoofing)، اجرای کد از راه دور، دور زدن ویژگی‌های امنیتی (Security Feature Bypass)، ارتقا سطح دسترسی، انکار سرویس (DOS) و افشای اطلاعات را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-20670 8.1 نامشخص https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2024-20670  
CVE-2024-20678 8.8 نامشخص https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2024-20678  
CVE-2024-20688 7.1 نامشخص https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2024-20688  
CVE-2024-20689 7.1 نامشخص https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2024-20689  
CVE-2024-20693 7.8 نامشخص https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2024-20693  
CVE-2024-21322 7.2 نامشخص https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2024-21322  
CVE-2024-21323 8.8 نامشخص https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2024-21323  
CVE-2024-21324 7.2 نامشخص https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2024-21324  
CVE-2024-21409 7.3 نامشخص https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2024-21409  
CVE-2024-21447 7.8 نامشخص https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2024-21447  
CVE-2024-26158 7.8 نامشخص https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2024-26158  
CVE-2024-26175 7.8 نامشخص https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2024-26175  
CVE-2024-26179 8.8 نامشخص https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2024-26179  
CVE-2024-26180 8.0 نامشخص https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2024-26180  
CVE-2024-26189 8.0 نامشخص https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2024-26189  
CVE-2024-26194 7.4 نامشخص https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2024-26194  
CVE-2024-26195 7.2 نامشخص https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2024-26195  
CVE-2024-26200 8.8 نامشخص https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2024-26200  
CVE-2024-26202 7.2 نامشخص https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2024-26202  
CVE-2024-26205 8.8 نامشخص https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2024-26205  
CVE-2024-26208 7.2 نامشخص https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2024-26208  
CVE-2024-26210 8.8 نامشخص https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2024-26210  
CVE-2024-26211 7.8 نامشخص https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2024-26211  
CVE-2024-26212 7.5 نامشخص https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2024-26212  
CVE-2024-26213 7.0 نامشخص https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2024-26213  
CVE-2024-26214 8.8 نامشخص https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2024-26214  
CVE-2024-26215 7.5 نامشخص https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2024-26215  
CVE-2024-26216 7.3 نامشخص https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2024-26216  
CVE-2024-26218 7.8 نامشخص https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2024-26218  
CVE-2024-26219 7.5 نامشخص https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2024-26219  
CVE-2024-26221 7.2 نامشخص https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2024-26221  
CVE-2024-26222 7.2 نامشخص https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2024-26222  
CVE-2024-26223 7.2 نامشخص https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2024-26223  
CVE-2024-26224 7.2 نامشخص https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2024-26224  
CVE-2024-26227 7.2 نامشخص https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2024-26227  
CVE-2024-26228 7.8 نامشخص https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2024-26228  
CVE-2024-26229 7.8 نامشخص https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2024-26229  
CVE-2024-26230 7.8 نامشخص https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2024-26230  
CVE-2024-26231 7.2 نامشخص https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2024-26231  
CVE-2024-26232 7.3 نامشخص https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2024-26232  
CVE-2024-26233 7.2 نامشخص https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2024-26233  
CVE-2024-26235 7.8 نامشخص https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2024-26235  
CVE-2024-26236 7.0 نامشخص https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2024-26236  
CVE-2024-26237 7.8 نامشخص https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2024-26237  
CVE-2024-26239 7.8 نامشخص https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2024-26239  
CVE-2024-26240 8.0 نامشخص https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2024-26240  
CVE-2024-26241 7.8 نامشخص https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2024-26241  
CVE-2024-26242 7.0 نامشخص https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2024-26242  
CVE-2024-26243 7.0 نامشخص https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2024-26243  
CVE-2024-26244 8.8 نامشخص https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2024-26244  
CVE-2024-26245 7.8 نامشخص https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2024-26245  
CVE-2024-26248 7.5 نامشخص https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2024-26248  
CVE-2024-26254 7.5 نامشخص https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2024-26254  
CVE-2024-26256 7.8 نامشخص https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2024-26256  
CVE-2024-26257 7.8 نامشخص https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2024-26257  
CVE-2024-28896 7.5 نامشخص https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2024-28896  
CVE-2024-28904 7.8 نامشخص https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2024-28904  
CVE-2024-28905 7.8 نامشخص https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2024-28905  
CVE-2024-28906 8.8 نامشخص https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2024-28906  
CVE-2024-28907 7.8 نامشخص https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2024-28907  
CVE-2024-28908 8.8 نامشخص https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2024-28908  
CVE-2024-28909 8.8 نامشخص https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2024-28909  
CVE-2024-28910 8.8 نامشخص https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2024-28910  
CVE-2024-28911 8.8 نامشخص https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2024-28911  
CVE-2024-28912 8.8 نامشخص https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2024-28912  
CVE-2024-28913 8.8 نامشخص https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2024-28913  
CVE-2024-28914 8.8 نامشخص https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2024-28914  
CVE-2024-28915 8.8 نامشخص https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2024-28915  
CVE-2024-28920 7.8 نامشخص https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2024-28920  
CVE-2024-28925 8.0 نامشخص https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2024-28925  
CVE-2024-28926 8.8 نامشخص https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2024-28926  
CVE-2024-28927 8.8 نامشخص https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2024-28927  
CVE-2024-28929 8.8 نامشخص https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2024-28929  
CVE-2024-28930 8.8 نامشخص https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2024-28930  
CVE-2024-28931 8.8 نامشخص https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2024-28931  
CVE-2024-28932 8.8 نامشخص https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2024-28932  
CVE-2024-28933 8.8 نامشخص https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2024-28933  
CVE-2024-28934 8.8 نامشخص https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2024-28934  
CVE-2024-28935 8.8 نامشخص https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2024-28935  
CVE-2024-28936 8.8 نامشخص https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2024-28936  
CVE-2024-28937 8.8 نامشخص https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2024-28937  
CVE-2024-28938 8.8 نامشخص https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2024-28938  
CVE-2024-28939 8.8 نامشخص https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2024-28939  
CVE-2024-28940 8.8 نامشخص https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2024-28940  
CVE-2024-28941 8.8 نامشخص https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2024-28941  
CVE-2024-28942 8.8 نامشخص https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2024-28942  
CVE-2024-28943 8.8 نامشخص https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2024-28943  
CVE-2024-28944 8.8 نامشخص https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2024-28944  
CVE-2024-28945 8.8 نامشخص https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2024-28945  
CVE-2024-29043 8.8 نامشخص https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2024-29043  
CVE-2024-29044 8.8 نامشخص https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2024-29044  
CVE-2024-29045 7.5 نامشخص https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2024-29045  
CVE-2024-29046 8.8 نامشخص https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2024-29046  
CVE-2024-29047 8.8 نامشخص https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2024-29047  
CVE-2024-29048 8.8 نامشخص https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2024-29048  
CVE-2024-29050 8.4 نامشخص https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2024-29050  
CVE-2024-29052 7.8 نامشخص https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2024-29052  
CVE-2024-29053 8.8 نامشخص https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2024-29053  
CVE-2024-29054 7.2 نامشخص https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2024-29054  
CVE-2024-29055 7.2 نامشخص https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2024-29055  
CVE-2024-29061 7.8 نامشخص https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2024-29061  
CVE-2024-29062 7.1 نامشخص https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2024-29062  
CVE-2024-29063 7.3 نامشخص https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2024-29063  
CVE-2024-29066 7.2 نامشخص https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2024-29066  
CVE-2024-29982 8.8 نامشخص https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2024-29982  
CVE-2024-29983 8.8 نامشخص https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2024-29983  
CVE-2024-29984 8.8 نامشخص https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2024-29984  
CVE-2024-29985 8.8 نامشخص https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2024-29985  
CVE-2024-29988 8.8 نامشخص https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2024-29988  
CVE-2024-29989 8.4 نامشخص https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2024-29989  
CVE-2024-29990 9.0 نامشخص https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2024-29990  
CVE-2024-29993 8.8 نامشخص https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2024-29993  

 

 

administrator

نظر دهید