مجموعه آسیب‌پذیری‌ها با سطح خطر بالا در Bitdefender

شناسایی مجموعه آسیب‌پذیری‌ها با سطح خطر بالا در Bitdefender شامل Bitdefender Endpoint Security برای Linux نسخه 7.0.5.200089، Bitdefender Endpoint Security برای Windows نسخه 7.9.9.380 و GravityZone Control Center (On Premises) نسخه 6.36.1 به‌دلیل Incorrect Regular Expression (بیان منظم نادرست) در Bitdefender GravityZone Update Server و پیمایش مسیر در مؤلفه UpdateServer از Bitdefender GravityZone امکان SSRF و پیکربندی مجدد رله (relay) و اجرای کد دلخواه بر روی نمونه‌های (instances) آسیب‌پذیر و ارتقا سطح دسترسی از طریق GravityZone productManager UpdateServer.KitsManager API را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-2223 8.1 نامشخص https://www.bitdefender.com/support/security-advisories/incorrect-regular-expression-in-gravityzone-update-server-va-11465/  
CVE-2024-2224 8.1 نامشخص https://www.bitdefender.com/support/security-advisories/privilege-escalation-via-the-gravityzone-productmanager-updateserver-kitsmanager-api-va-11466/  

 

 

administrator

نظر دهید