شناسایی مجموعه آسیب‌پذیری‌ها‌‌ در WordPress

شناسایی مجموعه آسیب‌پذیری‌ها‌‌ در WordPress  شامل افزونه‌های Easy Forms for Mailchimp نسخه 6.8.10، DeMomentSomTres WordPress Export Posts With Image نسخه 20220825، EazyDocs  نسخه قبل از 2.3.6، Estatik Real Estate  نسخه قبل از 4.1.1،  WP Custom Widget area نسخه 1.2.5، WP Crowdfunding  نسخه قبل از 2.1.10، POST SMTP Mailer نسخه قبل از 2.8.7، Essential Blocks نسخه قبل از 4.4.3، easy.jobs نسخه قبل از 2.4.7، Keap Official Opt-in Forms نسخه 1.0.11 و JSM file_get_contents() Shortcode نسخه قبل از 2.7.1 امکان Stored XSS، export کردن غیرمجاز داده، حذف پست ها و مدیریت اسناد، انجام به‌روزرسانی توسط مشترک و DOS، تزریق PHP Object، Reflected XSS، ایجاد، حذف یا تغییر منوها، تزریق SQL، Local File Inclusion (گنجاندن فایل محلی)، تغییر تنظیمات توسط کاربر و SSRF را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2023-4925 نامشخص https://wpscan.com/vulnerability/0b094cba-9288-4c9c-87a9-bdce286fe8b6  
CVE-2023-5905 نامشخص https://wpscan.com/vulnerability/f94e91ef-1773-476c-9945-37e89ceefd3f  
CVE-2023-6029 نامشخص https://wpscan.com/vulnerability/7a0aaf85-8130-4fd7-8f09-f8edc929597e  
CVE-2023-6048 نامشخص https://wpscan.com/vulnerability/74cb07fe-fc82-472f-8c52-859c176d9e51  
CVE-2023-6049 نامشخص https://wpscan.com/vulnerability/8cfd8c1f-2834-4a94-a3fa-c0cfbe78a8b7  
CVE-2023-6050 نامشخص https://wpscan.com/vulnerability/c08e0f24-bd61-4e83-a555-363568cf0e6e  
CVE-2023-6066 نامشخص https://wpscan.com/vulnerability/f8f84d47-49aa-4258-a8a6-3de8e7342623  
CVE-2023-6163 نامشخص https://wpscan.com/vulnerability/7ed6de4d-0a37-497f-971d-b6711893c557  
CVE-2023-6620 نامشخص https://wpscan.com/vulnerability/ab5c42ca-ee7d-4344-bd88-0d727ed3d9c4  
CVE-2023-6623 نامشخص https://wpscan.com/vulnerability/633c28e0-0c9e-4e68-9424-55c32789b41f  
CVE-2023-6843 نامشخص https://wpscan.com/vulnerability/41508340-8caf-4dca-bd88-350b63b78ab0  
CVE-2023-6941 نامشخص https://wpscan.com/vulnerability/58f7c9aa-5e59-468f-aba9-b15e7942fd37/  
CVE-2023-6991 نامشخص https://wpscan.com/vulnerability/0b92becb-8a47-48fd-82e8-f7641cf5c9bc  

 

 

administrator

نظر دهید