شناسایی آسیب‌پذیری‌ در Tenda

شناسایی آسیب‌پذیری‌ در Tenda  شامل Tenda A18 نسخه 15.13.07.09 امکان سرریز پشته از طریق پارامتر devName در تابع formSetDeviceName  را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2023-50585 9.8 https://github.com/LaPhilosophie/IoT-vulnerable/blob/main/Tenda/A18/formSetDeviceName.md  

 

 

administrator

نظر دهید