شناسایی آسیب‌پذیری‌ در Tenda

شناسایی آسیب‌پذیری‌ در Tenda شاملTenda AC18  نسخه 15.0.3.05.05 امکان سرریز پشته از طریق پارامترremoteIp  در تابع formSetSafeWanWebMan را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-33835 نامشخص https://github.com/isBigChen/iot/blob/main/tenda/formSetSafeWanWebMan.md  

 

 

administrator

نظر دهید