شناسایی آسیب‌پذیری‌ در Tenda

شناسایی آسیب‌پذیری‌ در Tenda، شامل Tenda AC9 نسخه 3.0، به دلیل سرریز بافر مبتنی بر پشته امکان اجرای کد دلخواه از طریق تابع fromSetSysTime را برای مهاجم از راه دور فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-25751 نامشخص https://github.com/TimeSeg/IOT_CVE/blob/main/tenda/AC9V3/0218/fromSetSysTime.md  

 

 

administrator

نظر دهید