شناسایی آسیب‌پذیری‌‌ در D-LINK

شناسایی آسیب‌پذیری‌‌ در D-LINK شامل D-LINK Go-RT-AC750 نسخه v101b03 امکان سرریز پشته از طریق تابع sprintf در تابع sub_40E700  در  cgibinرا برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-22916 نامشخص https://kee02p.github.io/2024/01/13/CVE-2024-22916  

 

 

administrator

نظر دهید