آسیب‌پذیری‌ با سطح خطر بالا در Microsoft

شناسایی آسیب‌پذیری‌ با سطح خطر بالا در Microsoft شامل Visual Studio Code Python Extension امکان اجرای کد از راه دور را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2020-17163 7.8 نامشخص https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2020-17163

 

 

administrator

نظر دهید