جموعه آسیب‌پذیری‌ها‌ در Tenda

شناسایی مجموعه آسیب‌پذیری‌ها‌ در Tenda شاملTenda W9  نسخه 1.0.0.7(4456)_CN، Tenda M3  نسخه 1.0.0.12(4856) و Tenda W9 نسخه 1.0.0.7(4456)_CN امکان سرریز پشته از طریق توابع formSetUplinkInfo، formSetAutoPing، fromSetLocalVlanInfo، upgrade، R7WebsSecurityHandler، formGetWeiXinConfig، formDelWlRfPolicy و formWifiMacFilterSet و تزریق فرمان از طریق توابع formSetUplinkInfo،formexeCommand ، formSetDiagnoseInfo و TendaTelnet را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2023-51101 9.8 https://github.com/GD008/TENDA/blob/main/W9/W9_setUplinkInfo/W9_setUplinkInfo.md  
CVE-2023-51100 9.8 https://github.com/GD008/TENDA/blob/main/W9/W9_getDiagnoseInfo/W9_getDiagnoseInfo.md  
CVE-2023-51099 9.8 https://github.com/GD008/TENDA/blob/main/W9/W9_execommand/W9_execommand.md  
CVE-2023-51098 9.8 https://github.com/GD008/TENDA/blob/main/W9/W9_setDiagnoseInfo/W9_setDiagnoseInfo.md  
CVE-2023-51097 9.8 https://github.com/GD008/TENDA/blob/main/W9/W9_setAutoPing/W9_setAutoPing.md  
CVE-2023-51094 9.8 https://github.com/GD008/TENDA/blob/main/M3/telnet/M3_telnet.md  
CVE-2023-51093 9.8 https://github.com/GD008/TENDA/blob/main/M3/setVlanInfo/M3_setVlanInfo.md  
CVE-2023-51092 9.8 https://github.com/GD008/TENDA/blob/main/M3/upgrade/M3_upgrade.md  
CVE-2023-51091 9.8 https://github.com/GD008/TENDA/blob/main/M3/cookie/M3_cookie.md  
CVE-2023-51090 9.8 https://github.com/GD008/TENDA/blob/main/M3/getWeiXinConfig/M3_getWeiXinConfig.md  
CVE-2023-51095 9.8 https://github.com/GD008/TENDA/blob/main/M3/delWlPolicyData/M3_delWlPolicyData.md  
CVE-2023-51102 9.8 https://github.com/GD008/TENDA/blob/main/W9/W9_WifiMacFilterSet/W9_WifiMacFilterSet.md  

 

 

administrator

نظر دهید