جموعه آسیب‌پذیری‌ها‌ با سطح خطر بالا و بحرانی در Juniper

شناسایی مجموعه آسیب‌پذیری‌ها‌ با سطح خطر بالا و بحرانی در Juniper ، شاملJuniper Networks Paragon Active Assurance Control Center و Packet Forwarding Engine (PFE) نسخه‌های 3.1.0، 3.2.0، 3.2.2، 3.3.0، 3.3.1  و 3.4.0، J-Web از Juniper Networks Junos OS در سری‌های SRX، EX و EX4100، EX4400، EX4600، QFX5000، نسخه‌های Junos OS  قبل از 20.4R3-S9، نسخه‌هایJunos OS 21.2 قبل از 21.2R3-S7، نسخه‌های Junos OS 21.3 قبل از 21.3R3-S5، نسخه‌های Junos OS 21.4 قبل از 21.4R3-S5، نسخه‌های Junos OS 22.1 قبل از22.1R3-S4 ، نسخه‌های  Junos OS 22.2 قبل از22.2R3-S3 ، نسخه‌های Junos OS 22.3 قبل از22.3R3-S2 ، نسخه‌های Junos OS 22.4 قبل از22.4R2-S2 ،22.4R3 ، xACX7024، ACX7100-32C وACX7100-48L ، Routing Protocol Daemon (RPD) و Object Flooding Protocol (OFP) در Juniper Networks Junos OS Evolved نسخه‌های 21.4-EVO قبل از 21.4R3-S6-EVO، نسخه‌های 22.1-EVO قبل از 22.1R3-S5-EVO، نسخه‌های 22.2-EVO قبل از 22.2R2-S1-EVO و 22.2R3-EVO، نسخه‌های 22.3-EVO قبل از 22.3R2-EVO به دلیل کنترل دسترسی نامناسب، اعتبار سنجی نادرست ورودی، تخصیص منابع بدون محدودیت و نوشتن خارج از محدوده امکان دسترسی و افشای اطلاعات پیکربندی حساس، اجرای کد از راه دور (RCE) و انکار سرویس (DoS) را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-21589 7.4 نامشخص https://supportportal.juniper.net/JSA75727  
CVE-2024-21591 9.8 نامشخص https://supportportal.juniper.net/JSA75729  
CVE-2024-21595 7.5 نامشخص https://advisory.juniper.net/JSA75734  
CVE-2024-21602 7.5 نامشخص https://supportportal.juniper.net/JSA75743  
CVE-2024-21604 7.5 نامشخص https://supportportal.juniper.net/JSA75745  
CVE-2024-21606 7.5 نامشخص https://supportportal.juniper.net/JSA75747  
CVE-2024-21611 7.5 نامشخص https://supportportal.juniper.net/JSA75752  
CVE-2024-21612 7.5 نامشخص https://supportportal.juniper.net/JSA75753  
CVE-2024-21614 7.5 نامشخص https://supportportal.juniper.net/JSA75755  
CVE-2024-21616 7.5 نامشخص https://supportportal.juniper.net/JSA75757  

 

 

administrator

نظر دهید